Committee

PATRONS:

Prof. S. N. Bhavsar

Dr. Sanjay Kalra

Dr. Rakesh Sahay

Prof. Sarmukadam

Prof. Norman Sartorius

Prof. Shivram Varambally

Mr. Atul Galande

Mr. Sanjay Deoghare

Dr. Shashank Joshi

Dr. Manoj Chaddha

Dr. Milind Patwardhan

PATRONS

Prof Dr Norman Sartorius

Prof. Dr. B N Gangadhar

Mr Raghunath Deoghare

Prof. Dr Padmavati Menon

Prof S.N Bhavsar

Dr Premlatha Varthakavi

Dr CS Yajnik

Dr D B Kadam

ADVISORS

Dr Chetan Deshmukh

Mr Atul Galande

Mr Sanjay Deoghare

Dr Sanjay Phadke

Prof S B Sarmukaddam

Adj. Prof Reinhard Boegle

Dr Shivram Varambally

Dr A K Das

Dr Shashank Joshi

Dr Sanjay Kalra

Dr Ganpathy Bantwal

Dr Sarita Bajaj

Dr Milind Patwardhan

Dr Leena Phadke

Mr Prasad Gadkari

Mrs Madhavi Gadkari

Dr Pramod Gandhi

Dr Manoj Chaddha

Dr Rahul Sahay

ORGANIZING CHAIRPERSON

ORGANIZING CO- CHAIRPERSON

Dr Vaishali Deshmukh

Dr Arun Marwale

ORGANIZING COMMITTEE

Dr Ameya Joshi

Dr Gagan Priya

Dr Vani Kulhalli

Dr Nischol Rawal

Dr Kalpana Rawal

Dr Shehla Shaikh

Dr Anish Behl

Dr Aarti Behl

MIND HEALTH WORKSHOP M: TEAM

Dr Vaishali Deshmukh

Dr Sanjay Phadke

Dr Leena Phadke

Dr Shivram Varambally

Dr Prasad Gadkari

Dr Madhavi Gadkari

Dr Nischol Rawal

Dr Kalpana Rawal

Dr Geeta Dharmatti

Ms Manjusha Vehale

Ms Paulami Deshmukh